Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
    Σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003 ‘’σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου’’, όπως αυτή η οδηγία τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και 2006/103/ΕΚ της 20ης Νοεμβρίου 2006» :
      •  οι οδηγοί που αποκτούν άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ1, Δ1+Ε, Δ, Δ+Ε από
10-9-2008 προκειμένου να μπορούν να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού, είναι υποχρεωμένοι πέραν της απαιτούμενης άδειας οδήγησης να κατέχουν και ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών, ενώ οι οδηγοί που αποκτούν άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ1, Γ1+Ε, Γ, Γ+Ε από 10-9-2009 ακολουθώντας την διαδικασία της αρχικής επιμόρφωσης. Οι εξαιρέσεις φαίνονται στη επισυναπτόμενη νομοθεσία.
Δεν απαιτούνται υποχρεωτικά θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα από Σχολή Οδηγών ή Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης (ΚΕΘΕΥΟ).    
      •   οι οδηγοί που είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης των προαναφερόμενων κατηγοριών πριν από τις προαναφερθείσες ημερομηνίες αντίστοιχα από
10-9-2013 και 10-9-2014  προκειμένου να μπορούν να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού πρέπει να τύχουν περιοδικής θεωρητικής κατάρτισης χωρίς εξετάσεις. Δικαίωμα διοργάνωσης προγραμμάτων εκπαίδευσης περιοδικής κατάρτισης έχουν :
   α) Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ)
   β) Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)
   γ) Τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕΘΕΥΟ)
           
Αναλυτικά όλη η νομοθεσία είναι η εξής :
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
α) Η
οδηγία 2003/59/ΕΚ
«Οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15
ης Ιουλίου 2003 ‘’σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου»
 
β)
Το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/Β΄)
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15
ης Ιουλίου 2003 ‘’σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου’’, όπως αυτή η οδηγία τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και 2006/103/ΕΚ της 20ης Νοεμβρίου 2006»
 
γ) Η
υπουργική απόφαση οικ. 72048/9666/08/2009 (ΦΕΚ 216/Β΄)
«Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών»
 
δ) Η
υπουργική απόφαση 45990/5584/2009 (ΦΕΚ 1782/Β΄)
«Συμπλήρωση-τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 72048/9666/08/2009 ‘’Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών» (ΦΕΚ 216/Β΄)»
 
ε) Η
υπουργική απόφαση οικ. 49522/6046/2009 (ΦΕΚ 2024/Β΄)
«Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων»
 
στ) Με το νέο
νόμο 3897/2010 «Σύσταση Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις» αντικαταστάθηκαν παράγραφοι του άρθρου 6 του π.δ.74/2008 και συμπληρώθηκε το άρθρο 7 αυτού. 


ζ)  Η
Υπουργική Απόφαση 32347/3231/ 13-9-2011 (Β’ 2288) «Εφαρμογή μηχανογραφικού συστήματος θεωρητικών εξετάσεων προς απόκτηση ΠΕΙ επιβατών/εμπορευμάτων»
 
ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ :
α) Η
εγκύκλιος 11092/1399/17-3-2009
«Κοινοποίηση ΦΕΚ ‘’Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄), για τη αρχική επιμόρφωση ορισμένων κατηγοριών οδηγών οδικών οχημάτων’’» 
 
β) Η
εγκύκλιος Γ454/19716/1780/09/28-7-2009
«Διευκρινίσεις σχετικά με τους οδηγούς συγκεκριμένων οχημάτων που εξαιρούνται από την υποχρέωση κατοχής Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)» 
 
γ) Η
εγκύκλιος 47067/5759/9-9-2009
«Κοινοποίηση ΦΕΚ 1782/Β΄/2009 ‘’ Συμπλήρωση-τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 72048/9666/08/2009 ‘’Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών» (ΦΕΚ 216/Β΄)’’»
 
δ) Η
εγκύκλιος οικ. 52678/6384/29-9-2009
«Κοινοποίηση ΦΕΚ ‘’ Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων’’»
 
ε) Η
εγκύκλιος οικ. 49377/6021/11-9-2009
«Διευκρινίσεις για την πρακτική εξέταση για τη χορήγηση ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών»
 
στ) Η
εγκύκλιος 51923/6856/19-9-2008
«Χορήγηση αδειών οδήγησης κατηγορίας Δ»
 
ζ) Η
εγκύκλιος 5463/703/18-3-2010
«Θεωρητική εξέταση υποψηφίων οδηγών για χορήγηση ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών»  
 
η) Το
έγγραφο 13378/1831/7-4-2010
«Προφορικές εξετάσεις ΠΕΙ» 
 
θ) Η
εγκύκλιος οικ. 62617/7658/24-11-2009 «Δυνατότητα απόκτησης ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης»
 
ι) Η
εγκύκλιος οικ. Π110/41561/4065/7-9-2011 «Περί απόκτησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)»

κ) Το
έγγραφο Π140 44920/4529 /27-9-2011 «Διορθώσεις των εγχειριδίων ΠΕΙ Λεωφορείων και Φορτηγών »λ) Η εγκύκλιος Π110/55513/5734/22-12-2011 «Περί Εφαρμογής Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι. »


μ) Η εγκύκλιος 877/133/05-01-2012 «Περί Πρακτικής εξέτασης υποψήφιου οδηγού για ΠΕΙ»


ν) Η εγκύκλιος
Π110 / 2409 / 335/17-01-2012 «Διευκρίνηση ΜΣΘΕΠΕΙ»
 
 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ :
  • Για την αρχική επιμόρφωση των οδηγών λεωφορείων έχει εκδοθεί το εγχειρίδιο : «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ - Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας»
  •  Για την αρχική επιμόρφωση των οδηγών φορτηγών έχει εκδοθεί  το 
εγχειρίδιο: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ - Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας»